پس از پایان دوره ی کلاس ها در پایان کلاس های جمع بندی برگزار میگردد.

نحوه برگزاری جمع بندی: در سه روز غیر متوالی در خرداد ماه تشکیل می شود و تمام مطالب  کنکور مرور، جمع بندی، نکته گویی و تست زنی می شود.

شرکت در این جمع بندی ها می تواند باعث افزایش بین ۱۰ تا ۳۰ درصدی نمرات دروس شما شود.